С решение № РД-02-36-21405/21.11.2016г. на Ръководителя на УО на ОПРР е одобрено проектно предложение ”Подобряване качеството на образователния процес в ПГВМСС "Св.Георги Победоносец" – гр.Костинброд”. В съответствие с решението е сключен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-3.002-0029- C01 ”Подобряване качеството на образователния процес в ПГВМСС "Св. Георги Победоносец" – гр. Костинброд” между  Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020– Главна дирекция “Градско и регионалното развитие” и Община Костинброд по процедура на директно представяне BG16RFOP001-3.002, „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура”, № BG16RFOP001-3.002-0029-C01 „Подобряване качеството на образователния процес в ПГВМСС "Св.Георги Победоносец" – гр.Костинброд. Общата сума на бюджетната линия е в размер на 1 299 998.56 лв. Продължителността на изпълнение и 30 месеца.
Пълен текст(.pdf)

2163 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЩИНА КОСТИНБРОД ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020