15.03.2017
1. Обява 2017-2,
2. Документация за Обява 2017-2 „Масов баланс“,
3. Одобрена Документация,
4. Информация за Обява 2017-2,
5. Информация за Обяви в АОП

11.04.2017 г.

1. Утвърден Протокол с резултати и избор на изпълнител,

2. Уведомление №08-00-33/11.04.2017 г. за избор на изпълнител,

3. Покана за подписване на договор №08-00-33/1/11.04.2017 г.

20.07.2017 г.
1. Договор № 65 с приложения, 
2. Споразумение № 65A 

2838 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2017-2 за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки), с предмет: „Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на район Костинброд“