15.03.2017
1. Обява 2017-2,
2. Документация за Обява 2017-2 “Масов баланс”,
3. Одобрена Документация,
4. Информация за Обява 2017-2,
5. Информация за Обяви в АОП

11.04.2017 г.

1. Утвърден Протокол с резултати и избор на изпълнител,

2. Уведомление №08-00-33/11.04.2017 г. за избор на изпълнител,

3. Покана за подписване на договор №08-00-33/1/11.04.2017 г.

20.07.2017 г.
1. Договор № 65 с приложения, 
2. Споразумение № 65A 

2352 посещения общо 2 посещения за деня
Обява 2017-2 за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки), с предмет: „Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на район Костинброд”
Размер на шрифта
Промяна на контраста