18.05.2017
Обява 2017-7

Документация

Техническо задание

Образци

Информация за публ. в профил на купувача на общ. поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

05.06.2017
Информация за публ. в профил на купувача на общ. поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП-удължаване на срок

28.06.2017
Протокол №1

07.07.2017г.
Протокол №2

2540 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2017-7 за обществена поръчка чрез СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКРАНИ ОТ ПРЕМЕСТВАЕМИ СТЕНИ ОКОЛО ПЛОЩАДКИ ЗА ОТПАДЪЦИ И НИШИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ГРАДИНСКИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ“