Община Костинброд ще изпълнява проекти за енергийна ефективност на сградите на две училища на територията на гр. Костинброд – II-ро ОУ „Васил Левски“ кв. Маслово, гр. Костинброд и I-во ОУ „Васил Левски” I-ви район, гр.Костинброд.

Мерките за енергийна ефективност на сградата на II-ро ОУ „Васил Левски“ кв. Маслово, гр.Костинброд ще включват следните параметри: топлинна изолация на външни стени и съпътстващи дейности за изпълнение на конструктивни елементи, подмяна на дограма, топлинна изолация на покрив, реконструкция на отоплителна система. Ще бъдат изпълнени и дейности за разширение и преустройство на сградата, което ще включва обособяване на санитарни възли.

На 31.07.2017 г. се проведе среща в сградата на училището в кв. Маслово, на която присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд , зам.-кметовете инж. Габриела Георгиева и Любен Кънчев, арх. Веселин Клянев – главен архитект на община Костинброд, г-жа Таня Иванова- старши експерт „ Образование и здравеопазване“ и г-жа Бистра Боянова- мл.експерт „Оперативни програми и проекти и връзки с обществеността“, г-жа Красимира Манова- директор на училището и всички учители, работещи в II-ро ОУ “Васил Левски“.

На срещата беше представен проекта, бяха поставени въпроси и бяха дадени конструктивни предложения.

По време на обсъждането, кметът на община Костинброд, г-н Младенов каза, че приоритетно за община Костинброд е да се продължи обновяването и модернизирането общинската образователна инфраструктура. След въвеждането на енергийно ефективните мерки през 2012 -2013 година в сградите на ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, НУ „Отец Паисий“ с. Драговищица и СОУ ,,Д-р Петър Берон“ гр. Костинброд сега следва въвеждане на енергийните мерки в сградата на II-ро ОУ „Васил Левски“ ул. „Юрий Гагарин“, кв. Маслово, гр. Костинброд и в сградата на I-во ОУ „Васил Левски” ул. „Славянска“, гр.Костинброд.

[robo-gallery id=“11755″]

В същия ден се проведе и среща в сградата на Първо Основно Училище „Васил Левски” на ул.„Славянска“ № 165, гр.Костинброд, където беше обсъден проект „Енергийно ефективна реконструкция на сградата на I-во ОУ „Васил Левски”, гр.Костинброд”, с който община Костинброд е одобрена от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за финансиране чрез директно кредитиране, с кредитополучател община Костинброд.

Одобрените параметри по проекта са подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени, топлинно изолиране на покриви, подмяна на осветителни тела.

На срещата присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на ОбС-Костинброд, зам.-кметовете инж. Габриела Георгиева и Любен Кънчев, арх. Веселин Клянев – главен архитект на община Костинброд, г-жа Таня Иванова- старши експерт „ Образование и здравеопазване“ и г-жа Бистра Боянова- мл.експерт „Оперативни програми и проекти и връзки с обществеността“, г-жа Таня Иванова – заместник – директор на училището и всички учители, работещи в I-во ОУ “Васил Левски“, гр. Костинброд.

По време на обсъждането бяха зададени въпроси от страна на учителите, относно други проблеми с материалната база, които не са засегнати в проекта. За тях кмета на общината пое ангажимент да се направи проверка и да бъдат предприети действия.

Община Костинброд цели с ремонтните дейности в двете училища да повиши енергийната ефективност и това да доведе до по-малко разходи за енергопотребление.

С изпълнение на дейностите по проектите ще се даде нов облик и модерна визия на основните училища в град Костинброд, като осигури комфортни условия за учене, занимания, игри на своите ученици, както и подобряване условията на труд за преподавателите и служителите.

С реализирането на проектите училищата ще станат по – привлекателно място за подрастващите, което заедно с доказаният професионализъм на персонала, ще допринесе за издигането на учебно – възпитателният процес на съвременно Европейско ниво.

3352 посещения общо 2 посещения за деня
Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Първо и Второ ОУ „Васил Левски“ в град Костинброд