Уважаеми жители на община Костинброд, на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ, община Костинброд Ви съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на обект „Модернизация на железопътен участък „гара Волуяк – гара Петърч“ от км 9+200 до км 21+275 по проект „Модернизация на железопътна линия София
Драгоман“

3204 посещения общо 3 посещения за деня
Обявления