08.02.2018 г.
1. Обява 2018-1,
2. Одобрена документация с указания, 
3. Образци, 
4. Проект на договор, 
5. Информация за публикувана в профила на купувача обява, 
6. Информация за обявата в АОП с ID 9072834 

12.03.2018 г.
1. Съобщение за Решение за прекратяване по чл.193 от ЗОП № 08-00-17/12.03.2018 г.

1642 посещения общо 2 посещения за деня
Обява 2018-1 Избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на община Костинброд, свързани с изготвяне на заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект за инвестиционни намерения: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Д-р Петър Берон“, гр.Костинброд“ по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.