На срещата от сръбска страна присъстваха г-н Саша Джорджевич – кмет на община Гаджин Хан, професор д-р Ванче Бойков, а от българска страна  г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов, г-жа Теодора Гогова и инж. Габриела Георгиева- зам.-кметове на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд и г-н Борислав Борисов- кмет на село Петърч.

Обсъдени бяха сферите  на сътрудничество, от които могат да се възползват двете общини, както икономически и инфраструктурни,така и за културен и научен обмен. Срещата имаше за цел да насърчи и развие сътрудничеството и създаването на партньорства между общините в Р. Сърбия и Р. България.  Да реализира възможности пред общините за обмен на информация, опит и най-добри практики, разработване и изпълнение на съвместни дейности и проекти, както и решаване на общи проблеми. Значението й е дори по-голямо с откриването на новите възможности за финансиране на проекти по трансгранично сътрудничество.

Съвместната стратегическа цел на регионалното сътрудничество между секторите и административните единици, която трябва да бъде постигната чрез трансгранично сътрудничество,  е да се насърчи балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия – интегриран в европейското пространство чрез интелигентен икономически растеж, приспособяване към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Г-н Младенов запозна домакините със социалните, културните, инфраструктурните, спортните и туристическите възможности на община Костинброд, като изложи подробно желанията на общината ни за развитие на образованието, нуждата от квалифицирана работна ръка в предприятията ни, амбициите за развитие на културно-религиозен туризъм и  възможностите, които дава природата в двете общини за почивка и отдих.

2500 посещения общо 1 посещения за деня
На 20 февруари 2018 година в град Костинброд се проведе работна среща с представители от община Гаджин Хан, Република Сърбия