ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН:
От 17.04.2018г. до 23.04.2018г.(включително)  в Центъра за услуги и информация за гражданите (ЦУИГ), стая № 12 (Деловодство)

За кандидатстване, подбор и наемане на предоставящи услугите, „Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“, следва да се попълнят следните документи:

 1. Заявление 1

Желаещите за включване ще обслужват една от следните групи:

Хора с увреждания и техните семейства, вкл. деца(не се отнася за деца с ТЕЛК над 90%);

Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Желаещите да предоставят услугата „личен асистент“ подават необходимите документи по настоящ адрес в Община Костинброд, ул. Охрид № 1.

Необходими документи към Заявление 1:

 • Копие на документ за самоличност;
 • Автобиография (по образец);
 • Копие на документи за придобита образователна степен и/или обучение по друг проект за „личен/социален асистент: или „домашен помощник“(при наличие на такива);
 • Служебна бележка от месторабота (ако е приложимо);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

За кандидатстване и подбор на потребители за интегрирана социална услуга, нуждаещи се от „личен асистент“, следва да се попълнят  следните документи:

 1. Заявление 2

Желаещите за включване ще обслужват една от следните групи:

Хора с увреждания и техните семейства, вкл. деца(не се отнася за деца с ТЕЛК над 90%);

Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Желаещите да бъдат включени в програмата подават необходимите документи по настоящ адрес в Община Костинброд, ул. Охрид № 1.

Необходими документи към Заявление 2:

 • Документ за самоличност (копие);
 • За дете- удостоверение за раждане (копие); документ за самоличност на законния представител- родител, настойник, попечител (копие);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол от ЛКК или друг медицински документ, (копие), ако е приложимо;
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие), ако е приложимо;
 • Други документи, ако е приложимо;
10204 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд обявява прием на документи във връзка със Споразумение между Агенция социално подпомагане и Община Костинброд за целево осигуряване на социални услуги в домашна среда(„Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“)