УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че на основание чл.37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем за 2018/2019 стопанска година, чрез търг /чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ/ за една стопанска година като срока за подаване на заявление /по образец/ до кмета на община Костинброд, е до 5 юли 2018 г./ВКЛЮЧИТЕЛНО/.

Списъка на имотите – общинска собственост за индивидуално ползване, с начин на трайно ползване  – пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019 година, приет със решение №660 /22.02.2018 г. от Общински съвет Костинброд и заявление по образец, може да получите в Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж I в Общинска администрация Костинброд, или да бъде изтеглено от сайта на община Костинброд.

от Общинска администрация Костинброд

СПИСЪК НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ, С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ – ПАСИЩЕ, МЕРИ; ПАСИЩЕ С ХРАСТИ И ЛИВАДИ ПО ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 ГОДИНА.

20409 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е – На вниманието на заинтересованите животновъди, земеделски стопани и на лицата,  които поемат задължение да  подържат пасищата , мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние