20.08.2018 г.

21.08.2018, 14:14

  • Образец № 1 – Опис на представените документи;
  • Образец № 2 – ЕЕДОП;Образец на еЕЕДОП, http://ec.europa.eu/tools/espd
  • Образец на декларация за оглед;
  • Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката;
  • Образец № 4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
  • Образец № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата;
  • Образец № 6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд;
  • Образец № 7 – Ценово предложение;
  • Образец № 8 – Декларация за съгласие за обработка на лични данни;

13.05.2019

3.1. Договор № 60 от 03.05.2019 г.
3.2. Ценово предложение;
3.3. Техническо предложение_по т.6.3-1;
3.4. Информация за задължения и удостоверения;
3.5. Уведомление за адрес;
3.6. Уведомление към офертата на изпълнителя;
3.7. Договор за създаване на ДЗЗД с допълнителни споразумения към него;
3.8. Удостоверения и гаранция за изпълнение.
2741 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2018-2 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд” за изпълнение на одобрен проект № 23/07/2/0/00559