20.08.2018
1. Решение № РД-05-217/16.08.2018 г. – ID 863347

2. Обявление с изх.№ 08-00-56/16.08.2018 г. – ID 863348

21.08.2018 г., 14:26
  • Образец № 1 – Опис на представените документи;
  • Образец № 2 – ЕЕДОП;Образец на еЕЕДОП, http://ec.europa.eu/tools/espd
  • Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката;
  • Образец № 4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
  • Образец № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата;
  • Образец № 6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд;
  • Образец № 7 – Ценово предложение;
  • Образец № 8 – Декларация за съгласие за обработка на лични данни; Декларация

6. Методическо указание №МУ-4 от 02.03.2018 г. на Министерство на финансите и на Агенция по обществени поръчки

07.09.2018 г.
25.09.2018 г. 
04.12.2018 г.
12.06.2019 г.
7.1. Договор 84,
7.2. Гаранция за договор 84 ОП2018-3,
7.3. Договор ДЗЗД  Костинброд пътстрой 2018,
7.4. Удостоверения за липса на задължения към община Костинброд,
7.5. Актуално състояние_ДЗЗД Костинброд пътстрой 2018
7.6. Доказателства за профес.квалификация на екипа,
7.7. Застрахователни полици Застраховка професионална отговорност,
7.8. Референции,
7.9. Свидетелства за съдимост,
7.10. Сертификати за системи за управление на качеството и управление на околната среда,
7.11. Списък на сходното строителство,
7.12. Списък на членовете на рък.екип,
7.13. Счет.баланс и ОПР 2015 и 2016,
7.14. Счет.баланс и ОПР 2017,
7.15. Счет.баланс и ОПР 2018,
7.16. Удостоверение за данни на банкова сметка на ДЗЗД,
7.17. Удостоверение за данъчна регистрация_ДЗЗД,
7.18. Удостоверения от ИА Главна инспекция по труда,
7.19. Удостоверения от КС за Втора група,
7.20. Удостоверения от НАП за липса на задължения по чл.87,ал.6 ДОПК,
7.21. Удостоверения от Столична община за липса на задължения,
7.22. Удостоверения по чл.87, ал.10 от ДОПК за липса на задължения НАП,
7.23. Техническо и ценово предложение на изпълнителя,
08.03.2021 г.
1.1. Адрес на публикацията в ROP:
https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F20_2014&id=1008805&mode=view
10.03.2021 г.

1.1. Адрес на публикацията: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119814-2021:TEXT:BG:HTML

13.09.2021 г.

1. Обявление за приключване на договор №84 от 2019 г. ID: 1020358;

1.1. Адрес на публикацията в РОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1020358&newver=2;

1.2. Публикации за преписката в РОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=360498

5187 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2018-3 „Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд” за изпълнение на одобрен проект № 23/07/2/0/00559