27.07.2018 г.
1. Решение за откриване на процедура № РД-05-204/27.07.2018 г., 
2. Документация с указания,
3. Приложения за попълване,
4. Проект на договор,
5. образец на ЕЕДОП,
6. образец на еЕЕДОП,
7. Методическо указание за попълване на еЕЕДОП,
8. Регистрационна форма  за предварителен контрол,
9. Изпратени документи за осъществяване на контрол по чл.233, ал.1 от ЗОП,
10. Информация за преписка 00035-2018-0002

05.09.2018 г.
1. Обявление за възложена поръчка – ID 866278
2. Договор № 142/10.08.2018 г. с приложения

17.09.2019 г.

1.Обявление приключила ОП 2018-2 ID 933641

1.1. Адрес на публикацията в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=933641&newver=2

2. Информация по преписка ОП 2018-2

2492 посещения общо 2 посещения за деня
ОП 2018-4 „Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо- Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман