В малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947г.“ в град Костинброд от 16.00 часа се проведе заключителна пресконференция водена от ръководителите на проекта, с бенефициент община Костинброд, управляващ орган Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 с № РД-02-37-272/28.11.2016г. с № от ИСУН- BG16RFOP001-3.002-0029-C01.

Проектът се изпълни от oбщина Костинброд, с ръководител арх. Веселин Клянев- гл.архитект и директор на дирекция, координатор по проекта инж. Ирина Донева- началник отдел „Устройство на територията и общинска собственост“ и счетоводител г-жа Лора Емануилова- директор на дирекция в община Костинброд.

На пресконференцията присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев-председател на ОбС-Костинброд, г-жа Росица Иванова- началник на регионално управление на образованието- София регион, инж. Габриела Георгиева и г-жа Теодора Гогова– зам.кметове, г-н Светослав Иванов- директор на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“, д-р Леонид Лавчев- директор на областна дирекция по безопасност на храните-София област, директори на центрове, кметове на кметства, служители от общинската администрация и граждани.

Г-н Младенов в своята реч каза: “Благодаря на екипа по проекта, в който бях сигурен, че ще го реализират по най- добрия начин. Пожелавам на новия директор на професионалната гимназия г-н Светослав Иванов успешно ръководене на гимназията.”
Г-жа Росица Иванова, като началник на регионалното управление на образованието заяви: “Поздравявам всички изпълнители по проекта за успешното му реализиране. Община Костинброд е община, която заслужава аплодисменти за добрите изпълнени проекти и за бъдещите й перспективи.”
Д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд съобщи: “Още от началото на този мандат с г-н Младенов заложихме на едно нещо- Духовното Възраждане на община Костинброд. Много училища в общината бяха реновирани и няма да спрем до тук!” Директорът на професионалната гимназия благодари за всичко и за прекрасно изпълнения проект. “ Трябва да покажем много сила, увереност и дух с моите колеги, за да увлечем децата по правилния път в избора на тяхното развитие. Добрата база е една такава предпоставка! Предстои това да го разберат и самите деца, учещи в ПГВМСС “Св.Георги Победоносец”.

Д-р Лавчев заяви, че София област има нужда от такова образование и е изключително щастлив, че точно тази гимназия по ветеринарна медицина е реновирана. Директорът на ОДБХ обясни ситуацията в моментa, опасността от заразяване на животинските продукти и нуждата от повече ветеринарни лекари.

18994 посещения общо 1 посещения за деня
На 25.07.18г. се проведе заключителна пресконференция по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, с проект: “Подобряване качеството на образователния процес в ПГВМСС „Св.Георги Победоносец”- гр.Костинброд”