ПОКАНА от Община Костинброд, с административен адрес: гр. Костинброд 2230, ул. „Охрид“ № 1,
БУЛСТАТ 000776363, представлявана от Кмета Милен Тодоров Димитров и Гл. Счетоводител Анита Асенова Кръстанова

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със Заповед № 64/24.01.2012г. на кмета на община Костинброд, издадена на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 2а, ал. 1  от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ и необходимостта от осигуряване на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на общинска администрация – Костинброд през 2012г.
пълен текст

Приложение към покана

2376 посещения общо 1 посещения за деня
Обява за доставка на канцеларски материали