30.10.2018
5. Технически проекти
16.11.2018
21.09.2021 г.
1.1. Адрес на публикацията в РОП:https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1020901&newver=2
2. Адрес на преписката в РОП на АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=363047
2467 посещения общо 1 посещения за деня
ОП-2018-9 Авторски надзор при СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“