02.11.2018 г.
03.11.2018 г.
7. Технически проекти,
8. Разрешения за строеж,
09.11.2021 г.
1.1. Адрес на публикацията:https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1023380&newver=2
1.2. Адрес на преписката: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=337731
2904 посещения общо 1 посещения за деня
ОП-2018-8 Строителен надзор при СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“