11.12.2018
Регистрационна форма за случаен избор на процедурата
Решение
Обявление
Документация
Методика
Технически спецификации
Образци
Стандартен образец – проекто Договор
КСС 1
КСС 2
КСС 3
КСС 4
ЕЕДОП
еЕЕДОП
TED
Информация за преписката
Обявление в Европейски вестник

15.01.2019
Съобщение за отваряне на ценови оферти

22.01.2019

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Доклад по чл. 60 от ППЗОП

Решение за избор на изпълнител

13.02.2019
1.Договор за доставка на хранителни продукти,
2.Приложения,
3.Гаранции за добро изпълнение

06.03.2019
Договор за четвърта обособена позиция

14.05.2019
1.Обявление за възложена поръчка 1,2,3 обособена позиция
2.Обявление за възложена поръчка 4 обособена позиция
3.Притурка към Официален вестник на Европейския съюз за 1,2,3 обособена позиция
4.Притурка към Официален вестник на Европейския съюз за 4 обособена позиция

15.04.2020 г.

1.1. Адрес на публикацията в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=972624

1539 посещения общо 2 посещения за деня
ОП 2018-10 „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд, с четири обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на община Костинброд“, обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Костинброд” обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)“, предоставящ социални услуги към Община Костинброд” обособена позиция № 4: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на Проектно предложение BG05FMOP001-3.002-0226 „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Костинброд“, по процедура „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г.“