Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 11.03.2019 година от 19.00 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на Община Костинброд  преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

11.03.2019 година
гр.Костинброд

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Георги Янев


ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 11.03.2019 година от 19.00 часа заседание на  Общинска избирателна комисия – Костинброд

1.Прекратяване правомощията на ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА като общински съветник в Общински съвет – Костинброд от групата на ПП“ГЕРБ“.

2.Обявяване следващия в листата на ПП“ГЕРБ“ – АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА за избрана за общински съветник в Общински съвет – Костинброд и издаване на удостоверение за това.

11.03.2019 г.
гр.Костинброд

Председател:/Георги Янев/

1228 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КОСТИНБРОД – СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ