22.05.2019
Обява
Информация за публикуване на Профила на купувача
Документация с указания за участие
Заповед за заместване
Методология за определяне на прогнозна стойност
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Образец №4
Образец №5
Образец №6
Образец №7
Образец №8
Образец № 9 – Ценово предложение
Проекто договор
Приложение 1 към фактурата
Приложение 2 към договора

26.06.2019
1.Протокол №1
2.Договор обособена ппозиция 2

3.Договор обособена ппозиция 3

1463 посещения общо 3 посещения за деня
Обява 2019-3 с предмет:„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно, на територията на Община Костинброд до 01.06.2020 година“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на територията на община Костинброд“; Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до приемно СУ „Д-р Петър Берон“, община Костинброд; Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици, до средищно ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, община Костинброд”.