Днес на 30.05.2019г. г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, придружаван от  инж. Теодора Гогова – заместник-кмет на община Костинброд и г-жа Снежа Трендафилова – главен юрисконсулт и директор дир. „ОП и ОП и П“ в ОбА Костинброд, подписа поредния за община Костинброд договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договор № BG06RDNP001-7.001-0124-C01/30.05.2019г. е на стойност 1 163 710, 22лв., от които 989 153, 69лв. европейско и  174 556, 53лв. национално съфинансиране, като одобреното финансиране е по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

С реализирането на проект „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на ул. „ВИТОША“от ОТ309 до ОТ341,  ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348,  ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода, и Рехабилитация на:  ул.“Й. ЙОВКОВ“от ОТ361 до ОТ651, гр. КОСТИНБРОД“ ще се осъществи изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд.

Проектът цели насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Костинброд и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.

Проектното предложение е в съответствие с принципите на хоризонталните политики на ЕС, свързани с подобряване условията на живот в селския район посредством формулирани конкретни цели на проектното предложение в контекста на общите цели и приоритети на местно ниво, както и равнопоставеност и недопускане на дискриминацията – насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания.

9043 посещения общо 1 посещения за деня
Днес,30 май 2019г.,в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с заместник-кмета инж.Теодора Гогова и Директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт – г-жа Снежа Трендафилова подписаха поредния договор за безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.