31.05.2019 г.
1.Информация за публикувана в Профила на купувача Обява за обществена поръчка
2.Обява
3.Приложения
4.Образци
5.Проекто договор
6.Техническа спецификация СМР

06.06.2019
Разяснение

19.06.2019
Протокол 1

2062 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2019-4 с предмет: „Основен ремонт на кметство с. Безден, община Костинброд“