1.Обява за обществена поръчка
2.Документация с Техническа спецификация
3.Методология за определяне на прогнозна стойност
4.Информация за публикуване в Профил на купувача Обява
5.Образци
6.Проекто договор
7.Приложение 1 към фактурата
8.Приложение 2 към договора

25.06.2019
Информация за удължаване срока за получаване на оферти

03.07.2019
1.Договор
2.Приложения
3.Протокол 1

1701 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2019-5 с предмет: Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на територията на община Костинброд до юни 2020 година“