24.06.2019

1.Обява за пазарни консултации
2.Образец 1 – оферта
3.Образец 2 – ценово предложение
4.Количесвена сметка
5.Технически спецификации
6.Инвестиционни проекти

03.07.2019
Индикативни оферти:

Протокол от работата на комисията
Решение за определяне стойността на разхода

1326 посещения общо 1 посещения за деня
ПК-2019-4 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТА СЦЕНА НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД „ИВАН ВАЗОВ“ В ПИ 38978.900.7799 ПО КК И КР НА ГР.КОСТИНБРОД“