24.06.2019

1.Обява за пазарни консултации
2.Образец 1 – оферта
3.Образец 2 – ценово предложение
4.Количествена сметка
5.Техническа спецификация
6.Инвестиционни проекти

03.07.2019
Индикативни оферти:

Протокол от работата на комисията

Решение за определяне стойността на разхода

1370 посещения общо 1 посещения за деня
ПК-2019-5 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В УПИ VIII-2747, КВ. 99 А ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП НА ГР. КОСТИНБРОД, ОБЩИНА КОСТИНБРОД“