24.06.2019

1.Обява за пазарни консултации
2.Образец 1 – оферта
3.Образец 2 – ценово предложение
4.Количествена сметка
5.Техническа спецификация
6.Инвестиционни проекти

03.07.2019
Индикативни оферти:

Протокол от работата на комисията
Решение за определяне стойността на разхода

1613 посещения общо 1 посещения за деня
ПК-2019-6 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Преустройство и ремонт на обществена сграда в общински музей в ПИ 38978.900.6779 по КК и КР на гр.Костинброд“