01.07.2019

1.Обява за пазарни консултации,

2.Образец № 1 – Оферта

3.Образец №2 – Количествено-стойностни сметки за изпълнение на строително монтажни работи на обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДА НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ «СВ. ВМЧК. МИНА».

4.Приложение № 3 – Техническа спецификация

5.Приложение №4 – Одобрен Инвестиционен проект, включително(в ZIP):

6.Приложение №4.1 – Виза за проучване и проектиране на църква,

7.Приложение № 4.2 – Ситуация – трасировъчен план,

8.Приложение № 4.3 – Схема за парково осветление,

9.Приложение № 4.4. – Разрешение за строеж №18/14.02.2012 г.,

10.Приложение № 4.5. – Акт ЧОС № 598/16.11.2010 г. и  Скица,

11.Приложение № 4.6. – Договор за учредено право на строеж,

10.07.2019
1. Протокол,
2. Доклад,
3. Оферти,
4. Решение №РД-05-205/10.07.2019 г.

1256 посещения общо 2 посещения за деня
ПК-2019-8 Събиране на предложения с индикативни цени за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДА НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ «СВ. ВМЧК. МИНА».