01.07.2019

1.Обява за пазарни консултации,

2.Образец 1 -Оферта ,

3.Образец 2 – Ценово предложение,

4.Образец 3 – Техническа спецификация,

4.1. Утвърдена техническа спецификация

5.Пред инвестиционно проучване за “Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци на територията на Община Костинброд, обслужваща общините Костинброд, Божурище и Годеч“

6.Подробен устройствен план.

02.07.2019 г.
1. Оттегляне на Обява за ПК 2019-7 със Заповед № РД-05-190 от 02.07.2019 г.

1599 посещения общо 1 посещения за деня
ПК-2019-7 Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“