02.07.2019 г.

1.Обява за пазарни консултации ПК 2019-9,

2.Образец 1 – Оферта ,

3.Образец 2 – Ценово предложение,

4.Образец 3 – Техническа спецификация,

4.1. Утвърдена техническа спецификация

5.Пред инвестиционно проучване за “Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци на територията на Община Костинброд, обслужваща общините Костинброд, Божурище и Годеч“

6.Подробен устройствен план, в едно с необходимите актове, решения, съгласувателни документи и други.

11.07.2019 г.

1. Протокол,

2. Доклад,

3. Оферти-3 бр.,

4. Решение №РД-05-207/10.07.2019 г.

1526 посещения общо 2 посещения за деня
ПК 2019-9 Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“