През есента на 2019 година стартира проект „Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на пълнолетни лица в неравностойно положение в Община Костинброд“.

Проект „Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на пълнолетни лица в неравностойно положение в Община Костинброд“ е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца. Стойността му е 142800,00лв. Одобреното финансиране е по програма за развитие на човешките ресурси – процедура „Социално включване в общността“ BG05M9OP001-2.032. Договорът по проекта беше подписан на 3 юли 2019 година в министерство на труда и социалната политика.

Основната му цел е осигуряване на условия за социално включване на хора с увреждания в риск и на лица полагащи грижи за тези членове на семейства в община Костинброд, чрез разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот, повишаване на мотивацията и подкрепа за участие в заетост, чрез предоставяне на иновативна социална услуга.

Проектът ще бъде реализиран в изпълнение на нуждите, описани в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Костинброд (2016-2020г.). Подобряване на знанията и уменията на хората с увреждания и други уязвими групи и създаване на възможност за трудова реализация, чрез предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности. Осигуряване на мотивационна, социална, психологическа и друг вид подкрепа за хората с увреждания и други уязвими групи, според техните потребности.

Очакваният дългосрочен ефект от реализирането на проекта е свързан с преодоляване на социалната изолираност, създаване на възможност за инициативност, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с ежедневието чрез предоставяне на интегрирани иновативни и комплексни социални услуги, включително обучения в общността на хората в неравностойно положение, включително хора с увреждания и техните семейства.

Центърът ще се помещава в бившо заведение в Първи район, което през 2019 година община Костинброд си го изиска от наемателите. Бъдещата услуга ще разполага с ремонтирани два офиса в центъра на Първи район, в близост до автобусна спирка и връзка със селата Голяновци и Драговищица.

6453 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд стартира три нови социални проекта!