През август месец 2019 година стартира проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

Проектът е по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ, възлизащ на 168 766,88 лева, в това число средства от ЕСФ – 143 451,85 лв. и национално съфинансиране – 25 315,03 лв.

С настоящия проект се цели да се осигури индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности, както и разширяване обхвата на услугите, предоставяни от община Костинброд.

В проекта е предвидено услугите да обхванат минимум 52 лица, които са над 65 годишна възраст, хронично болни и хора с трайни увреждания и техните близки на територията на общината – в административния център Костинброд и прилежащите му населени места с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги. Предоставянето на здравно-социалните услуги ще се извършват от назначени по проекта лица: медицинска сестра, рехабилитатор, домашен помощник и социален работник.

С реализирането на проекта ще се увеличи достъпа до здравно-социални и комунално-битови услуги за възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и на лица с увреждания и техните семейства, хора които нямат близки, и за които има социална необходимост от предоставяне на почасови услуги.

За целите на проекта ще се ремонтират две помещения, находящи се на 4-тия етаж в сградата на поликлиниката в град Костинброд, които са общинска собственост и ще бъдат предоставени за нуждите на проектното предложение. Също така ще бъде закупен и автомобил за нуждите на екипа, осъществяващ патронажната грижа, което ще позволи да бъдат включени лица от всички населени места на община Костинброд. Проектът ще се изпълнява в рамките на 12 месеца.

Четвъртият етаж на поликлиниката вече е изцяло обновен, благодарение на социалните услуги, които предлага община Костинброд. Именно там се намира Център за социална рехабилитация и интеграция „Надежда“, който стартира през 2018 година и обслужва 60 потребителя. Община Костинброд предаде безвъзмездно на Български младежки Червен кръст-Костинброд две помещения за нуждите на организацията. Други две помещения са на услугата „Нова възможност за независим живот“, която продължи своята услуга, като личен асистент /домашен помощник/.

През септември 2019 година ще бъдат открити и два, изцяло ремонтирани, офиса за нуждите на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“.

6314 посещения общо 2 посещения за деня
Община Костинброд стартира три нови социални проекта!