24.07.2019 г.

1. Форма за предварителен контрол от АОП- ssi appl с № 20190724-00035-0003;

2. Решение РД-05-221/24.07.2019 г. с ID: 924214;

2.1. Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=924214&newver=2

3. Обявление с изх.№ 08-00-86 от 24.07.2019 г. с ID: 924216;

3.1. адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=924216&mode=view

4. Утвърдена документация с указания  за подготовка на оферти, Технически спецификации, Методика за оценка, Образци – приложение, проект на договор, еЕЕДОП; Решение №940  от 2019 г. на Общински съвет Костинброд със схеми на поставяне.

5. Информация по преписка в АОП – ID: 00035-2019-0005 на адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731353535

26.08.2019 г.
1. Съобщение за отваряне на ценови предложения

04.09.2019 г.
1. Протокол №1,
2. Протокол №2,
3. Утвърден Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП,
4. Решение № РД-05-477/30.08.2019 г.

2202 посещения общо 1 посещения за деня
ОП-2019-5 Доставка и монтаж на 24 (двадесет и четири) броя подземни контейнери за битови отпадъци с механизъм за отваряне и съд с обем 3 м3“.