3. Обявление №08-00-109, ID: 932819

3.1. Адрес на публикацията в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=932818&mode=view

 4. Dokumentaciya za uchastie_SMR_ULICI_,

4.1. Утвърдена документация_20190911,

4.2. Pril.2_Tehn.specifikaciya_SMR_ULICI,

4.2.1. Утвърдена техническа спецификация_20190911,

4.3. Приложения за попълване СМР улици 11092019,

4.3.1. espd-request (8),

4.4. Pril.3-Dogоvor-proekt_SMR_ULICI,

5. Инвестиционен проект с части: Пътна, ВОБД, ПУСО, ПБЗ, Геодезия и относими документи(zip)

20.09.2019
Разяснения № 70.00-302/20.09.2019г.

27.09.2019 г.

1. Разяснение 2  с изх. № 08-00-109/27.09.2019 г.,

2. Разяснение 3 с изх. № 08-00-109/27.09.2019 г.,

3. Разяснение 4 с изх. № 08-00-109/27.09.2019 г.,

4. Разяснение 5 с изх. № 08-00-109/27.09.2019 г.,

5. Разяснение 6 с изх. № 08-00-109/27.09.2019 г.

11.11.2019 г.
09.01.2020 г.
1. Съобщение
13.05.2022 г.
1.1. Адрес на публикацията в РОП: https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F20_2014&id=1033951;
1.2. Адрес на преписката: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=373384
10.11.2022 г.
1.1. Адрес на публикацията: https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1039325
4365 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2019-9 “Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 34, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и Рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр. Костинброд.