20.08.2019 г.
1. Обява ПК 2019-10,
2. Технически спецификации,
3. ПУП-ПЗ,
3.1. относими документи към ПУП,
4. ПИП Костинброд – Компостираща,
4.1. относими документи за ПИП Компостираща,
5. ПИП Костинброд – Предварително третиране,
5.1.относими документи за ПИП Предварително третиране,
6. Образци за попълване

28.08.2019

1310 посещения общо 1 посещения за деня
ПК 2019-10 „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Костинброд и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“