10.09.2019 г.
1137 посещения общо 1 посещения за деня
ПК 2019-12 Определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и Рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр. Костинброд“. по проект № BG06RDNP001-7.001-0124 – ПРСР 2014-2020 г.