29.10.2019 г.
1. Решение № РД-05-576 от 29.10.2019 г.,
2. Приложения към Решението- ZIP
2.1. Докладна записка № 93.00-757/29.10.2019 г.,
2.2. Решение №1152/26.09.2019 г. на ОС Костинброд,
2.3. Разрешение за строеж № 133/03.09.2019 г.,
2.4. Становище № 70.00-222/18.10.2019 г.,
2.5. Договор №105/19.07.2019 г. с Техническо предложение
3. Инвестиционен проект – ZIP

1198 посещения общо 1 посещения за деня
ПК 2019-13 Определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ път SOF 3411 – ІІІ – 811 – БОГЬОВЦИ – БЕЗДЕН – ОПИЦВЕТ Участък от „Център за деца с онкохематологични заболявания“ до входа на с. Опицвет“