От месец октомври на четвъртия етаж в поликлиниката се помещава нов социален център.
Отец Дамян и отец Николай отслужиха водосвет за здраве. На събитието присъстваха инж. Теодора Гогова – ВРИД кмет на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, д-р Атанас Тенев, инж.Габриела Трайкова, г-н Александър Ненов, директори на центрове, служители на ОбА-Костинброд и социални центрове, и жители на община Костинброд.

По проекта ще се предоставят здравно-социални услуги в домашна среда от назначени за целта специалисти.

Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден, които са напълно безплатни.

Изпълнението на проекта стартира на 01.08.2019 г., като до момента са реализирани следните дейности:

– Ремонтирани, обзаведени и оборудвани две помещения за нуждите на екипа, предоставящ патронажната грижа.

– Закупен е нов автомобил, за придвижване на екипа до дома на потребителя.

– Предстои да бъде доставена медицинска апаратура: портативен електрокардиограф, апарат за кръвно и др. уреди необходими за специалистите по здравни грижи.

-За изпълнението на проекта са ангажирани екип от специалисти от различни области за осигуряване на адекватно и пълноценно обслужване, а именно: координатор, социален работник, домашен помощник, рехабилитатор и медицинска сестра.

До края на месец октомври ще бъде направен подбор на всички кандидати подали заявление и от 01.11.2019 г. екипът от специалисти ще стартира изпълнението  на дейности:

Медицински и здравни грижи:

Ресоциализация, реадаптация и рехабилитация, включващи: извършване на психосициална рехабилитация на потребители със социалнозначими заболявания, организиране и провеждане на общоукрепващи, мобилизационни и закалителни процедури; обучение в ползване на помощни средства, приспособления и съоръжения за придвижване; подпомагане укрепването и адаптирането на потребителите в семейството и социалната среда; съдействие за адаптирането на обществото към потребителя;

Манипулации включващи: извършване на инжекции, извършване на венозна пункция, извършване на електрокардиография и други;

Провеждане на обучение в областта на здравните грижи на потребителите и техните близки.

Социално-битови дейности:

Поддържане на личната хигиена;

Поддържане на хигиената в помещението, което потребителя обитава;

Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост и др.

Целеви групи:

·  Лица над 65 години;

·  Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

·  Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

·  Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства

Условия и ред за ползване на услугата „Патронажна грижа“-

Всяко лице, желаещо да ползва здравно-социални услуги може да подаде: заявление  по образец за ползване на социална услуга, копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК  или  медицински протокол на ЛКК /при наличие на такива/.

1176 посещения общо 1 посещения за деня
На 15 октомври се откри нова социална услуга по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд” в град Костинброд