ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД” ДБФП № BG05M9OP001-2.032-0011-C01 ПО ПРОЦЕДУРА „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА” С БЕНЕФИЦИЕНТ: „ И ЕНД С”ЕООД И ПАРТНЬОР: ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ОБЯВЯВАМ
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ И ПОДБОР НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЧРЕЗ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ КЪМ ТЯХ, СЧИТАНО ОТ 24.10.2019г.
СРОКЪТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ Е ОТ 24.10.2019г. ДО 08.11.2019г. СРОКЪТ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА Е ОТ 09.11.2019Г. ДО 15.11.2019Г.
ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ НА МЯСТО В ЦЕНТЪРА ОТ 09:00 ДО 17:00 ЧАСА, НА АДРЕС: ГР.КОСТИНБРОД, УЛ. СЛАВЯНСКА № 116, ПЛОЩАД ТОДОР СПАСОВ-СЕЛОТО
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност за справка;
3. Копие от медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на
кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК(ако има такова), протокол на ЛКК ,
етапни епикризи и други медицински документи)
4. Служебна бележка от ДБТ/за регистрирани безработни/
5. Декларация Приложение 13 или Приложение 13А (за безработни/неактивни лица)

1269 посещения общо 2 посещения за деня
ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД” ДБФП № BG05M9OP001-2.032-0011-C01 ПО ПРОЦЕДУРА „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА” С БЕНЕФИЦИЕНТ: „ И ЕНД С”ЕООД И ПАРТНЬОР: ОБЩИНА КОСТИНБРОД