16.12.2019 г.

1.Форма за предварителен контрол в АОП,

2.Решение РД-05-622/12.12.2019 г. ID: 948980;

2.1.Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=948980&newver=2

3. Обявление ID: 948983,

3.1.Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=948983&mode=view

4.Информация по преписка 00035-2019-0014;

17.12.2019 г.

1. Обявление в TED на Официален вестник на ЕС: 2019/S 243-597768

1.1. Адрес на публикацията: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597768-2019:TEXT:BG:HTML

2. Документация с методика за оценка, проект на договор, Технически спецификации и приложения за попълване,

3. еЕЕДОП

24.01.2020
Протокол № 1

19.02.2020
Покана

11.03.2020
1.Протокол №2
2.Протокол №3
3.Протокол №4
4.Обобщен протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП
5.Решение № РД-05-83/10.03.20

14.09.2020

1. Обявление ID: 993844

1.1. Адрес на публикацията в РОП: https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=993844&mode=view

2. Договор № 49

3.  Договор № 50

4. Договор № 51

5. Приложения

6. Информация по преписката https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=376633

15.09.2020
1. Адрес на публикацията в TED:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432661-2020:TEXT:BG:HTML

13.05.2021 г.
1.1. адрес на публикацията: https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1012666
2266 посещения общо 1 посещения за деня
ОП-2019-13 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд” с 3 обособени позиции. Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“ Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голяновци, община Костинброд“ Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд