Покана за участие в обучение за местни лидери относно възможности за финансиране на местните общности, уязвими групи и нестопански сектор чрез проекти по СВОМР, правила,
процедури и кандидатстване.

Покана за участие в обучение на местни лидери от стопанския сектор относно възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР.

Покана за участие в Информационни срещи за местни лидери и уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, свързана с подготовката, изпълнението и отчитането на
проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Костинброд-Своге”.

1290 посещения общо 1 посещения за деня
МИГ Костинброд Своге – покани