8841 посещения общо 2 посещения за деня
Важно съобщение – ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на основните цели и дейности по Проект BG16M1OP002-2.002-0009-C01 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Костинброд“
Размер на шрифта
Промяна на контраста