29.11.2019 г.

  1. Обява 2019-9,
  2. Технически_спецификации_обява_строителство_Костинброд и КС
  3. Проект_на_договор_строителство_Костинброд
  4. Образци_обява_строителство_Костинброд
  5. Одобрен Инвестиционен проект – фаза работен с части:  Конструктивна, ПБЗ, ПУСО, Архитектура, ВиК, Геодезия
  6. Разрешение за строеж 117/31.07.2018 г.
  7. Административен договор_ BG06RDNP001-7.007-0104 -C01 от 14.05.2019 г.

Информация за Обява 2019-9 в АОП

09.01.2020
Протокол №1

30.01.2020
Утвърден протокол №1

Утвърден протокол №2

02.03.2020 г.
1. Договор №26 от 13.02.2020 г. с приложения

1581 посещения общо 2 посещения за деня
Обява 2019-9 „Извършване на строителни и монтажни работи за изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в гр. Костинброд“, за проект по Административен договор BG06RDNP001-7.007-0104 -C01 от 14.05.2019 г. по ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ BG06RDNP001-7.007- СПОРТ