За трета поредна година представители на различни институции на територията на община Костинброд работят съвместно по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

На 4 декември в салона на Народно читалище „Иван Вазов-1947“ се проведе поредната работна среща на екипите за обхват на децата и учениците. Участие взеха представители на общинските училища и детски градини, на социалните центрове за работа с деца, социални работници от Дирекция „Социално подпомагане“-Костинброд и отдел „Закрила на детето“, служители на МВР, общински служители.

Господин Йордан Томов /старши експерт, Регионално управление на образованието, София-регион/ ръководител на екипите в община Костинброд, представи последните промени в Постановление на Министерски съвет № 100 за създаване и функциониране на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на всички задължително подлежащи на обучение. Като една от най-важните промени бе отбелязана по- голямата тежест в дейностите, която се прехвърля върху учебните заведения и детските градини; начина за разпределение на районите за обхват и формиране на екипите; регламентираните мерки за обхващане, реинтеграция на отпаднали деца и ученици, мерки по превенция на децата и учениците с риск от отпадане с осигуряване на ежедневното им присъствие в учебните и детските заведения. Подчертани бяха и други нови разпоредби – създаването на информационна карта по области на училищата и детските градини с особено голям риск от отпадане; изграждането на областен коориданационен център; включването на нови институции към Механизма – Дирекция „Бюро по труда“.

Коментирани бяха резултатите от работата по Механизма на територията на общината. Както и направените обходи в същия ден, проведените разговори със семействата на децата в риск от отпадане и предприетите мерки.

Обсъдени бяха и въпроси по организацията на дейностите по Механизма в отделните периодите през настоящата 2019/2020 учебната година.

1016 посещения общо 2 посещения за деня
РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ ЗА ОБХВАТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД