Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ се изпълнява от Дирекция „Управление на водите“ на Министерството на околната среда и водите с асоциирани партньори: „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД и Национален институт по метеорология и хидрология.

Като заинтересовани страни по проекта са идентифицирани областните администрации на София-град, София-област и Враца, както и администрациите на 8 общини: Столична, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград, които се намират по поречието на река Искър.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 6 964 000.00 лв., от които 5 919 400.00 лв., предоставени като безвъзмездна финансова помощ от ЕС чрез Кохезионния фонд, а 1 044 600.00 лв. – национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е: предотвратяване и управление на риска от наводнения и настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда чрез централизираното събиране, обработване и анализ на информацията в реално време, което осигурява възможност за вземане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички участници в процеса по управление, мониторинг на водите и стопанисване на водностопанските системи.

Изведени са и 2 специфични цели:

  1. намаляване на риска от наводнения в 4 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), попадащи в басейна на река Искър от общо 116 идентифицирани (РЗПРН) за цялата страна, чрез навременно подаване на необходимата информация за предприемане на адекватни навременни действия от страна на заинтересованите страни в случай на прогнозирано наводнение или недостиг на вода.
  2. Повишаване готовността на административните структури, участващи в управлението на водите за взаимосвързани действия – както превантивни, така и в случай на бедствия, както и информираността на населението в посочените райони и оттук – повишаване на степента на защита.

По проекта ще се изпълняват общо 14 дейности, от които 6 основни, свързани с изграждането и внедряването на Система за управление на водите в басейна на р. Искър:

Обзор, оценка и предложение за оптимизация на съществуващи системи;

Разработка на обща концепция за управлението на водите в реално време в Република България (Концепция за НСУВРВ);

Разработка на идеен проект за изграждане и внедряване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ);

Разработка на технически проект за СУВ – БРИ;

Изграждане и внедряване на СУВ – БРИ;

Пилотна експлоатация и мониторинг на СУВ – БРИ;

Изпълнител на тези основни дейности по проекта е Консорциум ДЗЗД „Български поречия“.

Останалите дейности са насочени към извършване на екологична оценка, разработване на комуникационна стратегия за информиране на обществеността и популяризиране на системата, информация и публичност и управление на проекта.

Въз основа на изпълнената първа дейност – „Обзор, оценка и предложение за оптимизация на съществуващи системи“, вече е приета концепция, съдържаща основните принципи, на които следва да отговаря както СУВ – БРИ, така и структурата на бъдещата Национална система, функционален и географски обхват. Определената чрез концепцията рамка на Националната система за управление на водите в реално време е достатъчно условие за стартиране на Втората фаза от проекта.

Системата за управление на водите в река Искър, като част от Националната система за управление на водите в реално време, ще прогнозира в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива вътрешните водни ресурси на страната, ще оценява риска от наводнения и засушаване и ще изпълнява функции, свързани с управлението на водите и защитата от вредното им въздействие, като дава възможност за вземане на своевременни решения и реакции, както от административни структури, така и от населението по региони. Основа за изграждането й ще е съществуващата в момента хидроложка информационна система за получаване на данни в реално време, която при доказана необходимост ще бъде оптимизирана и модернизирана.

Чрез изграждане на СУВ–БРИ ще се постигне повишаване готовността на административните структури за взаимосвързани действия и съответно повишаване на степента на защита на около 1 300 000 души население в посочените РЗПРН.

Срокът за приключване на проекта „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ е 14 април 2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“, финансиран  по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

www.eufunds.bg

 

1228 посещения общо 1 посещения за деня
МОСВ дава начало на дейностите по създаването на системата за управление на водите на река Искър в реално време