Официални гости на събитието бяха г-жа Ивелина Василева, депутат от 44-то Народно събрание, председател на Комисията по околната среда и водите и г-н Васил Цветков, депутат от 44-то Народно събрание, член на Комисията по околната среда и водите. На пресконференцията, чийто домакин беше кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, присъстваха още кметове, зам.кметове и граждани от общините от РСУО Костинброд – община Костинброд, Божурище, Сливница, Своге, Годеч и община Драгоман.

Представеният проект е на обща стойност 17 399 308.80 лв., като от тях 11 064 733.48 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, 1 952 599.99 лв. е националното съфинансиране от държавния бюджет на Р.България. Собственият принос на бенефициента – общините от РСУО Костинброд, е в размер на 1 499 599.13 лв.

Основна цел на проекта е намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и чрез разделно събиране и компостиране на зелени отпадъци. Целта е до края на 2020 г. делът на рециклираните отпадъци да не бъде по-малък от 50% от общо образуваните битови отпадъци.

Чрез изпълнението на проекта ще се осигурят инвестиции за изграждане на една инсталация за предварително третиране на смесен битов отпадък в община Костинброд, с капацитет прибл. 21 хил. тона на година, която ще обслужва всички общини от регионалното сдружение. Предвижда се и изграждане на три компостиращи инсталации за анаеробно разграждане на зелен и/или биоразградим отпадък, съответно в община Костинброд – с капацитет 5 078 т./год., Сливница – с капацитет 2 801 т./год. и Своге – с капацитет 2 109 т./год. След изграждане и оборудване на инсталациите предстои избор на оператори, които да обслужват изградените обекти.

Изпълнението на предвидените дейности ще подпомогне подобряването на качеството на въздуха и намаляване замърсяването на територията в региона. Резултатите от реализацията на проекта ще допринесат за удовлетворяване на основните нужди на жителите на съответните общини, които са и основната целева група по проекта.

22753 посещения общо 1 посещения за деня
На 02.12.2019 г., в читалище „Иван Вазов“ гр. Костинброд се проведе пресконференция за представяне на целите, основните дейности и очакваните резултати по Проект BG16M1OP002-2.002-0009-C01 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Костинброд“