05.12.2019 г.

1. Форма за предварителен контрол,

2. Решение РД-05-617/05.12.2019 г.; ID: 947750

2.1. Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947750&newver=2

3. Обявление №08-00-136; ID:947754

3.1. Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=947754&mode=view

4. Документация с указания, Технически спецификации, проект на договор и образци за попълване и ЕЕДОП,

4.1. еЕЕДОП

5. Информация по преписка 00035-2019-0014

27.12.2019
Протокол №1

10.01.2019
Решение
Протокол №2

05.03.2020 г.
1. Обявление за възложена поръчка: ID: 963264
1.1. Адрес на публикацията в РОП на АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=963264&mode=view
2. Договор с приложения – zip

23.06.2020 г.

1. Обявление за приключил договор 14 от 16012020 г.

1.1. Адрес на публикацията: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=985370&newver=2

1742 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2019-14 „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Костинброд, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата” за зимен сезон 2019 г. – 2020г.”.