20.12.2019 г.

1. Форма за предварителен контрол в АОП,

2. Решение РД-05-637/20.12.2019 г. ID: 950765,

2.1. Адрес на публикацията : http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=950765&newver=2

3. Обявление ID: 950766,

3.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=950766&mode=view

4. Документация с Технически спецификации, Методика за оценка, проект на договор и приложения – Rar.

5. еЕЕДОП,

14.01.2020
1. Съобщение за отваряне на цени

17.01.2020 г.
1. Протокол №1;
2. Протокол №2;
3. Обобщен протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП,
4. Решение РД-05-20/17.01.2020 г.

29.01.2020 г.
1. Обявление за възложена обществена поръчка ID:957039
2. Договор №17 от 20.01.2020 г. с Приложения – zip.

23.06.2020 г.

1. Обявление за приключил договорID: 985398

1.1. Адрес на публикацията: https://www.aop.bg/

1943 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2019-15 Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване