Проектът „Осигуряване на Топъл обяд на територията на Община Костинброд“ по Операция тип 3 BG05FMOP001–3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020“ по Оперативна Програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещи се лица 2014 – 2020г. ще бъде удължен с 2 месеца и ще продължи до 30.04.2020г. Сключено е допълнително споразумение между Община Костинброд и Управляващия орган – АСП към МТСП и е осигурено допълнително финансиране.Общата сума на финансиране за изпълнението на Проекта възлиза на 101 898,50 лв.

По проекта са включени 72 лица: на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; лица и семейства с минимални пенсии; скитащи и бездоми лица и деца; самотно живеещи и др.

Храната се приготвя ежедневно от Домашен социален патронаж – град Костинброд и се разкарва до домовете на трудно подвижните лица, както и по селата. Припомняме ви, че социалната услуга стартира през м. март 2018г. и до момента са участвали около 100 лица от цялата Община.

По проекта се изпълняват заложените съпътстващи мерки и се оказва съдействие на потребителите при необходимост – периодично на лицата се предоставя полезна информация относно: здравословното хранене и безопасно съхранение и консумация на храната, съвети за управление на семейния бюджет и др. теми, които са в интерес на потребителите. Също така се съдейства на лицата, включени в Проекта при необходимост от ползване на административни услуги в Общинска администрация – Костинброд.

За повече информация: Община Костинброд – ет. 1, ст. 10, тел. за връзка: 0721/68 710 – г-жа Тереза Власайкова.

867 посещения общо 1 посещения за деня
Проектът „Осигуряване на Топъл обяд на територията на Община Костинброд“ ще бъде удължен с 2 месеца и ще продължи до 30.04.2020г