Уважаеми жители на община Костинброд,
във връзка със заповед  на министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, изготвена и получена в община Костинброд в 22:21 часа изменям моя заповед № РД-05-92/13.03.2020г. със Заповед за изменение  №РД-05-95/14.03.2020 година! 

?Заповедта на Министъра на здравеопазването и Алгоритъма на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемиологично разпространение на COVID-19 е в приложение към настоящата заповед!

1.Заповед на кмета на община Костинброд №РД-05-95/14.03.2020 година 

2.Заповед на Министъра на здравеопазването

3.Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемиологично разпространение на COVID-19

❌ИЗМЕНЯМ:
Моя Заповед № РД-05-92/13.03.2020 г., в Част I, както следва:

❌Вместо:

  1. На територията на община Костинброд се:

– Преустановяват посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

– Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

– Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

– Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

– Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия – събирания, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и фитнес зали и други);

– Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

– Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации;

Да се прилага, текст и съдържание, съобразно изменената Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването, както следва:

✔️I. На територията на община Костинброд, се въвеждат следните противоепидемични мерки до 29.03.2020 г.:

✔️1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

✔️2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

✔️3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

✔️4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

✔️5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

✔️6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

✔️7. Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи, и имунизации.

В останалата си част, моя Заповед № РД-05-92/13.03.2020 г. остава непроменена и задължителна за изпълнение.

❗️❗️❗️Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-05-92/13.03.2020 г.

?Заповедта на министъра на здравеопазването и Алгоритъма на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемиологично разпространение на COVID-19, е в приложение към настоящата заповед.

?За информация по насоките за информация по заповедта и сигнали за неспазване на разпорежданията във връзка с извънредното положение, за община Костинброд, на телефони: ☎️0885/12-48-62; ☎️0884/65 -32 -27; ☎️0884/65-37-20; ☎️0888/10-33-35; ☎️0885/13-01-84;

☎️0889/50-0072, e-mail: ? kostinbrod.bg@gmail.com и относими публикации към населението на адрес: https://www.kostinbrod.bg, и денонощно на телефон № 112 и на национален тел. ☎️+ 35928078757– Министерство на здравеопазването.

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ
Кмет на община Костинброд

 

7086 посещения общо 1 посещения за деня
Уважаеми жители на община Костинброд, във връзка със заповед на министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, изготвена и получена в община Костинброд в 22:21 часа изменям моя заповед № РД-05-92/13.03.2020г. със Заповед за изменение №РД-05-95/14.03.2020 година!