❗️❗️❗️Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове.

В заповедта се посочва:

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

✅ полагане на труд в населеното място;
✅ здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
✅завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
✅необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
✅необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:

✅служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;
✅медицински документ;
✅документ за самоличност;
✅декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

❗️❗️❗️Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта.

След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:

✅на хранителни вериги и аптеки;
✅осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
✅в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;
✅на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
✅извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

❗️❗️❗️С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.

1766 посещения общо 1 посещения за деня
Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове