⚠️НАРЕЖДАМ:
I. Изменям Заповед №РД-05-92/13.03.2020 г., доп. и изменена със Заповед № РД-05-95/ 14.03.2020 г., като:

1️⃣ Удължавам срока на въведените противоепидемични мерки на територията на община Костинброд до 12.04.2020 г., включително.
2️⃣Създават се нови т. 8 – 12 със следните мерки:
8️⃣Забранява се работата и използването на всякакъв вид игрални съоръжения и машини, разположени в терени общинска и частна собственост. Собствениците на горепосочените се задължават да ограничат достъпа до тях.
9️⃣Забранява се предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито. Вендинг-автомати, разположени на закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) могат да работят, като се прилагат всички необходими мерки за дезинфекцията им.

1️⃣0️⃣На вендинг-автомати с неустановен собственик, както и такива без издадено разрешение за поставяне, се прекъсва електрозахранването и се премахват принудително.
1️⃣1️⃣Ръководителите на банкови клонове стриктно да спазват мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати. За целта всеки клон да приеме ред, по който се дезинфекцират банкоматите.
1️⃣2️⃣Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на личната хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

II. В останалата си част моя заповед РД- 05-92/14.03.2020 г., доп. и изменена със Заповед № РД-05-95/14.03.2020 г., остава непроменена и задължителна за изпълнение.

⚠️Предвид обявеното в страната извънредно положение и усложняващата се епидемична обстановка, с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.
⚠️Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Александър Ненов – заместник кмет „Социални и хуманитарни дейности, обществен ред, сигурност и защита на кутурно-историческото наследство“ на община Костинброд и председател на Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд.

⚠️ За информация и сигнали за неспазване на разпорежданията във връзка с извънредното положение денонощно на телефон ???№ 112??? и на национален телефон + 359 280 78 757 – Министерство на здравеопазването.

⚠️За информация за насоките за информация по заповедта и сигнали за неспазване на разпорежданията във връзка с извънредното положение, за община Костинброд, на телефони: ☎️0885/12-48-62; 0884/65-32-27; ☎️0884/65-37-20; 0888/10-33-35; ☎️0885/13-01-84; 0889/50-00-72;

?по електронен път на адрес: ?email:kostinbrod.bg@gmail.com и относими публикации към населението на адрес: www.kostinbrod.bg.

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ
Кмет на община Костинброд

2664 посещения общо 1 посещения за деня
❗️❗️❗️ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД № РД – 05-115/ 26.03.2020г., гр. Костинброд❗️❗️❗️